HISTÓRIA KLUBU

V 60-tych až 80-tych rokoch 20. stor. prebiehal prudký rozvoj amatérskeho kaktusárstva na Slovensku. Vzniklo viac kaktusárskych organizácii – Nitra (1961), Senica n/Myjavou (1969), Partizánske (1970), Košice (1971), Prešov (1975), Nové Zámky (1980), Martin-Vrútky (1981) atď. V našom regióne vznikla kaktusárska organizácia v roku 1966 v Hriňovej, ktorá po krátkej dobe zanikla. Do tohto obdobia zapadá aj vznik zvolenskej organizácie.

Ing. Brna, ktorý v rámci pracovných povinností veľa cestoval, nadviazal kontakt s kaktusárskymi organizáciami ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Po zhodnotení situácie dospel k názoru, že by sa mohla založiť kaktusárska organizácia aj vo Zvolene. V spolupráci so skúseným pestovateľom Jozefom Chamulom, Ing. Annou Maštenovou a Ruženou Stančíkovou sa urobili prvé konkrétne kroky. Pre zámer založiť kaktusársku organizáciu našli pochopenie u pána Jána Vargu, predsedu Závodného klubu ROH n.p. Bučina vo Zvolene a u riaditeľa Arboréta Borová hora Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, Doc. Ing. Jozefa Pagana, CSc. Pán Varga prisľúbil materiálnu aj finančnú pomoc, Doc. Pagan v časti skleníka možnosť rozvíjať kaktusársku činnosť.

Dňa 29. apríla 1972 bola zakladajúca schôdza kaktusárskej organizácie, ktorá začala pracovať pod oficiálnym názvom Krúžok kaktusárov pri Arboréte Borová hora VŠLD a ZK ROH Bučina n.p. vo Zvolene. Zakladajúca schôdza bola v ZK ROH na Sekieri. Zakladajúcich členov bolo 15 (farebne sú vyznačený členovia, ktorí ešte stále pôsobia v klube).

 

Zakladajúci  členovia:

Adamová Jiřina zo Zvolena

Belička Jaroslav z Hriňovej

Brna Stanislav, Ing., zo Zvolena

Čaboun Vladimír zo Zvolena

Göllner Viliam, MUDr., z Hriňovej

Chamula Jozef zo Zvolena

Kalauz Eugen zo Zvolena

Labanc Juraj, Ing., zo Zvolena

Lietava Ján zo Zvolena

Maštena Dušan, Ing., zo Zvolena

Maštenová Anna, Ing., zo Zvolena

Novodomský Ján zo Zvolena

Princ Ján z Hriňovej

Stančíková Ružena zo Zvolena

Struhárová Monika zo Zvolena

 

Počet členov pomerne rýchlo rástol. Na konci roka 1972, teda ani nie po roku už bol 36. V roku 1982, po 10. rokoch, bol 79. V rokoch 1977 – 1991 bol najväčší počet členov, 60 až 79. Po politických  zmenách v roku 1989 počet členov začal prudko klesať až do roku 2000, kedy bol počet členov 35, teda menej, ako  po prvom roku našej činnosti.  Po tomto roku začal pomaly stúpať a v roku 2007 dosiahol počet 62. Odvtedy sa počet členov nestabilizoval. Koncom roka 2013 bol 47.

Do roku 1996 pracoval krúžok pod patronátom Arboréta Borová hora a ZK ROH Bučina. Nakoľko v roku 1996 ZK ROH Bučina zanikol, zastrešovalo našu organizáciu už Arborétum Borová hora VŠLD, resp. TU Zvolen. Od mája 2004 sa krúžok pretranformoval na občianskwe združenie, pod názvom Klub kaktusárov pri Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene.

Aktivita členov sa neobmedzovala len na našu organizáciu. Aktívne sa naši členovia zapojili do založenia a činnosti Koordinačného výboru slovenských kaktusárov ako aj do vzniku Spoločnosti českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov, na obnovení stretnutí predstaviteľov slovenských klubov „Za okrúhlym stolom“ a pod. Prostredníctvom Arboréta Borová hora sa zapojila naša organizácia do založenia a práce Študijnej skupiny rodu Echinocereus a vydávania spravodaja Echinocereus.

Činnosť našej organizácie bola viackrát ocenená. V roku 1980 “Čestným uznaním“ bratislavského Klubu kaktusárov za doterajšiu prácu na rozvoji kaktusárstva na Slovensku, v roku 1982 bronzovou medailou a v roku 1992 zlatou medailou Vysokej školy lesníckej a drevárskej „Za zásluhy“, ako ocenenie doterajšej práce v  kultúrno-osvetovej oblasti. V roku 2006 bolo Ing. Jurajovi Labancovi, CSc., udelené ocenenie „Zlatý Alberto“, za dlhodobú prácu pre rozvoj kaktusárstva na Slovensku a v Čechách.

Medzi významné podujatia reprezentujúce naše výsledky patria výstavy kaktusov. Do roku 2014 ich bolo celkom 32. V rokoch 1972 – 1991 sa uskutočnilo 13 výstav, z toho 6 v skleníku Arboréta Borová hora. Tieto boli spojené s inými expozíciami (1972 – zápalkové krabičky zo zbierky Dr. Kuřátka, s námetom „Fauna a flóra“; 1975 – výstava obrazov akad. maliara Milana Laluhu na tému „Stromy“; 1977 – výstava obrazov kaktusov a sukulentov akad. maliarky J. Kaplickej, kolekcia ruží Rosa klubu a pod.). Po roku 1989 sme mali do roku 2001 len jednu výstavu. Od roku 2001 sa opäť výstavy konajú každoročne; v roku 2013 sme usporiadali dokonca 4 výstavy.

(spracoval Ing. Juraj Labanc, CSc. - skrátená verzia)